Privatumo politika

 • 1. Bendrosios nuostatos

  1.1. MB "Forsumus" (toliau - "Įmonė") gerbia visų savo paslaugų pirkėjų, potencialių klientų (kurie išbandė paslaugas tačiau netapo klientais), bei visų www.forsumus.lt internetinės parduotuvės (toliau - "Internetinė parduotuvė") lankytojų (toliau - "Klientai"), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti pateiktų bei gautų asmens duomenų apsaugą. Įmonė taip pat rūpinasi Klientų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimu.
  1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Įmonės Klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
  1.3. Naudodamiesi Internetine parduotuve, taip pat užsisakydami ar bet kuria forma naudodamiesi Įmonės siūlomomis paslaugomis bei suteikdami Įmonei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis.
  1.4. Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Internetinėje parduotuvėje pažymi "varnelę", jog sutinka su Įmonės privatumo politika. Su privatumo politika galima bet kada pakartotinai susipažinti Internetinėje parduotuvėje paspaudus atitinkamą nuorodą.
  1.5. Ši privatumo politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

  2. Kokios sąvokos yra naudojamos?

  2.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  2.2. Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Įmonės klientas (įskaitant Internetinės parduotuvės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Įmonės.
  2.3. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
  2.4. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  2.5. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
  2.6. Duomenų valdytojas – MB „Forsumus", įmonės kodas 303381513, registruota adresu Žaliūkių g. 71-21, LT-78145, Šiauliai, Lietuvos Respublika, veikianti ir įsteigta Įmonė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
  2.7. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu susisiekti su Klientu bei siūlyti prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų, įskaitant automatizuotu būdu.

  3. Kokius slapukus ir kaip naudojame?

  3.1. Kas yra slapukas (angl. cookie) - mažos rinkmenos, kurios yra siunčiamos į vartotojo tinklo naršyklę, bei pirmą kartą apsilankius Internetinėje parduotuvėje patalpinamos naršančiųjų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Vėliau Internetinėje parduotuvėje slapukai naudojami, siekiant užtikrinti geriausią įmanomą tinklapio naudojimą vartotojui, kuomet identifikuojamas vartotojo kompiuteris bei palengvinama prieiga prie tinklapio ar jame esančios informacijos, taip kuo patogiau vartotojui pritaikant Internetinės parduotuvės turinį.
  3.2. Šie slapukai naudojami Internetinėje parduotuvėje, taip pat susijusiuose Įmonės sistemose, skirtose tinkamai ir kokybiškai aptarnauti Klientą.
  3.3. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Internetinėje parduotuvėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, Internetinėje parduotuvėje naudojame šiuos Slapukus: PHPSESSID (sesijos informacija), "CookieInfoScript" (sutikimas su naudojamais cookie), _gat, _ga, _git, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz (Google Analytics naudojami slapukai), datr, Fr, sb, locale, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref (Facebook Pixel naudojami slapukai) bei "GPS", "PREF", "VISITOR_INFO1_LIVE", "YSC" (YouTube video turinio transliavimo informacija).
  3.4. Kliento teisė atsisakyti slapukų - Klientas bet kada gali ištrinti arba užblokuoti dalį ar visus įrašytus slapukus savo kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose, pakeisdamas savo naudojamos naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie slapukų ištrynimą ar užblokavimą galima rasti naudojamos naršyklės gamintojo svetainėje. Atkreipiame dėmesį, kad atlikus šiuos veiksmus, kai kurios Internetinės parduotuvės funkcijos gali dalinai arba visiškai nebeveikti bei būti neprieinamos. Klientas supranta, jog Internetinėje parduotuvėje gali būti naudojami trečiųjų šalių (partnerių, statistikos rinkimo sistemų, bendravimo sistemų ir pan.) įskiepiai, kurie taip pat naudoja slapukus savo tinkamo funkcionalumo užtikrinimui. Pabrėžiame, kad Internetinės parduotuvės valdytojas nekontroliuoja, negali būti ir nėra atsakingas už trečiųjų šalių naudojamus slapukus, turinį bei šių tinklapių taikomą privatumo apsaugą, su kuria kiekvienu atveju rekomenduojame susipažinti individualiai.

  4. Kokius asmens duomenis renkame?

  4.1. Įmonė renka ir vėliau tvarko Kliento asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, naudodamiesi ir užsakydami paslaugas Internetinėje parduotuvėje arba užsisakydami jas kitu būdu: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, bei kiti duomenys, susiję su paslaugų užsakymo specifika. Pažymime, jog Jūs duomenis pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir/ar užsakydami, valdydami Įmonės teikiamas paslaugas.
  4.2. Kliento nurodyti asmens duomenys yra saugomi Įmonės bei Kliento bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Duomenys gali būti saugomi trumpiau, jeigu tam nėra jokio teisinio pagrindo.

  5. Kokiais tikslais ir kaip tvarkome asmens duomenis?

  5.1. Įmonės turimi duomenys apie Klientą bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
  5.2. Įmonė tvarko aukščiau nurodytus Kliento asmens duomenis paslaugų pirkimo/užsakymo apdorojimui ir administravimui, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tiesioginės rinkodaros tikslais (turint duomenų subjektų išankstinį sutikimą).
  5.3. Mes užtikriname, kad Kliento asmens duomenys yra ir bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

  6. Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?

  6.1. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Duomenų subjektas apie tai informuojamas prieš jam duodant sutikimą. Atšaukti sutikimą yra taip pat lengva kaip jį duoti.
  6.2. Jūs turite duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Kliento prašymą registruotu paštu, adresu Žaliūkių g. 71-21, Šiauliai, LT-78145, Lietuva, bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Klientu susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Kliento asmens duomenys.
  6.3. Klientas turi teisę reikalauti, kad Įmonė ištrintų su Klientu susijusius asmens duomenis, jeigu jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; atšaukia sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Kliento asmens duomenis; asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; kitais Reglamente nustatytais pagrindais; reikalauti, kad Įmonė apribotų Kliento asmens duomenų tvarkymą; gauti su Klientu susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikė Įmonei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu; taip pat Klientas turi teisę paprašyti Įmonės perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui; nesutikti, kad susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

  7. Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu?

  7.1. Įmonė susisieks su Klientu tik turėdama Kliento išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis. Siųsime Įmonės naujienlaiškius el. paštu arba telefonu ir/arba teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės bei kitais susijusiais klausimais.
  7.2. Mes tvarkome šiuos Kliento asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.
  7.3. Kliento asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Kliento pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus (tokia atsisakymo nuoroda yra pateikiama kiekvieno siunčiamo laiško apatinėje dalyje).

  8. Kam teikiame asmens duomenis?

  8.1. Įmonės darbuotojų prieiga prie Kliento asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
  8.2. Įmonė gali pateikti Kliento asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie Įmonei teikia paslaugas ir tvarko Kliento asmens duomenis Įmonės vardu ir Įmonės ar Kliento naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Kliento sutikimu. Tokie duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus.
  8.3. Kliento asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

  9. Susisiekite su mumis

  9.1. Turite klausimų, prašymų, nusiskundimų? Visas savo užklausas duomenų apsaugos klausimais siųskite el. paštu: forsumus@gmail.com