Pirkimo, pardavimo ir grąžinimo taisyklės

 • 1. Bendrosios nuostatos

  1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės, kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra šalims privalomas teisinis dokumentas (toliau – „Taisyklės“), kuriame nustatomos pirkėjo (toliau – „Pirkėjas“) ir pardavėjo (toliau – „Pardavėjas“) teisės bei pareigos, prekių (toliau – „Prekės“) įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu www.forsumus.lt internetinėje parduotuvėje (toliau – „Internetinė parduotuvė“) susijusios nuostatos.
  1.2. Pardavėjas yra Mažoji bendrija „Forsumus“, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 303381513, buveinės adresas Žaliūkių g. 71-21, Šiauliai, Lietuva. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras. Pardavėjo PVM mokėtojo kodas LT100013524619.
  1.3. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo (toliau – „Sutartis“). Prieš vykdant Prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.
  1.4. Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo perkantis Internetinėje parduotuvėje. Internetinėje parduotuvėje pirkti gali:
  1.4.1. veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  1.4.2. nepilnametis nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, turintis tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  1.4.3. juridinis asmuo.
  1.5. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje.
  1.6. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.
  1.7. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimus Pirkėjas informuojamas Internetinės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

  2. Asmens duomenų apsauga

  2.1. Prieš pirkdamas Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas privalo nurodyti duomenis, reikalingus pirkimui atlikti.
  2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, supranta, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami pranešimai, būtini Prekių užsakymui, mokėjimui ir Prekių pristatymui įvykdyti. Tai būtina, kad Pardavėjas galėtų vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Pirkėjui.
  2.3. Atsižvelgiant į prieš tai įtvirtintą Taisyklių nuostatą, Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, Prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. pašto adresą), kurie būtini Prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
  2.4. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikia registruodamasis ir lankydamasis Internetinėje parduotuvėje.
  2.5. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  2.6. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant Internetinės parduotuvės administravimą, Prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais, gavęs įpareigojimą tą padaryti.
  2.7. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos Prekės yra tas pats žmogus, bus naudojami vykdant Prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas Prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš Sutarties kylančius įsipareigojimus.
  2.8. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais Privatumo politikos nustatyta tvarka gavus Pirkėjo sutikimą arba remiantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsniu. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir pažymint atitinkamus laukus.
  2.9. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
  2.10. Pirkėjo asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Konkretūs Pirkėjo pateiktų asmens duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo terminai yra suderinti su galiojančiais teisės aktų reikalavimais ir numatyti Privatumo politikoje. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas jų saugojimo terminas, jie bus sunaikinami.
  2.11. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų, šių Taisyklių sąlygų bei Privatumo politikos nuostatų.

  3. Prekės

  3.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos Prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.
  3.2. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos, dydis būtų atvaizduotos kuo tiksliau, tačiau Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas, medžiagiškumą. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdavimo. Prekės išvaizda (spalvingumas, raštas) gali skirtis ir dėl naudojamų medžiagų (natūralių mineralų, odos) unikalumo.
  3.3. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos Internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas el. paštu ar kitomis priemonėmis.

  4. Sutarties sudarymas

  4.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
  4.2. Sudarius Sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas Prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

  5. Šalių teisės ir pareigos

  5.1. Pirkėjo teisės ir pareigos:
  5.1.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
  5.1.2. Pirkėjas turi teisę šiose Taisyklėse nustatyta tvarka atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties.
  5.1.3. Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  5.1.4. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis Internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  5.1.5. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  5.1.6. Pirkėjas Internetinėje parduotuvėje įsigydamas Prekes sutinka su šiomis Taisyklėmis, susipažįsta su Privatumo politika bei įsipareigoja jų laikytis, kaip įsipareigoja laikytis ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
  5.2. Pardavėjo teisės ir pareigos:
  5.2.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  5.2.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  5.2.3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl: (i) apmokėjimo sąlygų keitimo; (ii) taikytinų teisės aktų pakeitimų.
  5.2.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų reikalavimų, nurodytų šiose Taisyklėse.

  6. Prekių kainos

  6.1. Prekių kainos tokios, kokios yra nurodytos Internetinėje parduotuvėje.
  6.2. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.
  6.3. Prekių kainos pateikiamos įskaitant PVM, tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje.
  6.4. Prekių kainos neapima pristatymo išlaidų. Pristatymo išlaidų dydis, nurodomas Internetinėje parduotuvėje, gali keistis.

  7. Prekių užsakymas ir apmokėjimas už Prekes

  7.1. Pirkėjas, lankydamasis Internetinėje parduotuvėje, visą parą, 7 dienas per savaitę, išsirenka jam patinkančias Prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas Prekių krepšelis. Po Prekių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda duomenis, būtinus pasirinktoms Prekėms pristatyti ir įsigyti: savo vardą, pavardę, tikslų adresą, kuriuo bus pristatomos Prekės, telefoną, el. paštą bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas Prekes.
  7.2. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai atsiskaitoma banko pavedimu. Sutartis laikoma sudaryta ir vykdytina nuo to momento, kai Pirkėjas patvirtina savo užsakymą.
  7.3. Pirkėjas gali atsiskaityti už Prekes vienu iš Internetinėje parduotuvėje pateiktų būdų bei sąlygų.

  8. Prekių pristatymas

  8.1. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, privalo nurodyti tikslų Prekių pristatymo adresą.
  8.2. Pirkėjas privalo priimti Prekes pats. Jei Pirkėjas Prekių priimti pats negali, bet Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų Prekių netinkamam asmeniui.
  8.3. Pardavėjas pristato Prekes Pirkėjui vadovaudamasis Prekių aprašymuose nurodytais terminais. Prekių pristatymo terminai pradedami skaičiuoti nuo gauto apmokėjimo už Prekes. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą. Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
  8.4. Prekes Pirkėjui pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
  8.5. Pardavėjas neatsako už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  8.6. Nustačius Prekės siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę siuntos nepriimti.
  8.7. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje.
  8.8. Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas visais atvejais siuntos pristatymo metu privalo patikrinti, ar pristatytos tikrai tos Prekės, kurias jis užsisakė, ar atitinka jų kiekis, komplektiškumas (asortimentas) ir pastebėjęs neatitikimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui nepatikrinus pakuotės, pristatytų Prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio ir kurjerio siuntos pristatymo dokumente nenurodžius šių trūkumų, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.
  8.9. Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu.


  9. Sutarties atsisakymas, Prekių grąžinimas

  9.1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės perdavimo jam atsisakyti Sutarties, grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Per tą patį 14 (keturiolikos) dienų laikotarpį Pirkėjas taip pat turi teisę pakeisti Prekę į kitą Prekę (į tokią pačią ar kitą tos pačios vertės Prekę, taip pat į brangesnę Prekę, tačiau tokiu atveju Pirkėjas turi padengti kainų skirtumą). Prekės grąžinamos Pirkėjo sąskaita.
  9.2. Prekės, kurios yra pagamintos pagal Pirkėjo individualų nurodymą ar pasirinkimą, ar yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms – nėra grąžintinos ar keičiamos. Prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių – nėra grąžintinos ar keičiamos.
  9.3. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos Prekės privalo būti nesugadintos, be atsiradusių pažeidimų matuojantis, nepraradusios prekinės išvaizdos, vartojamųjų savybių ir negali būti dėvėtos ar kitaip naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant Prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus Prekės priklausinius. Jeigu Prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti Prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už Prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
  9.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo siuntos gavimo dienos, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant užsakymo numerį) arba per Taisyklėse nurodytą terminą grąžinti Prekes, įsigytas pagal Sutartį. Gavęs Pirkėjo pranešimą dėl Sutarties atsisakymo, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
  9.5. Prekės grąžinamos Pardavėjui adresu MB "Forsumus“, Žaliūkių g. 71-21, LT-78145, Šiauliai.
  9.6. Pirkėjui, atšaukusiam Sutartį, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes ne vėliau nei per 7 (septynias) dienas nuo tos dienos, kai Prekė yra grąžinama (pristatoma) Pardavėjui.
  9.7. Teise grąžinti Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Prekės grąžinimui nustatytas terminas, išskyrus tada, kai Prekė yra grąžinama dėl to, kad ji nekokybiška.
  9.8. Grąžinant Prekę būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) arba, tuo atveju, jeigu PVM sąskaita faktūra nėra išrašoma, kitą Prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užsakymo numerį.
  9.9. Pirkėjui grąžinus Prekes dėl Prekės kokybės trūkumų, Pardavėjas įsipareigoja visiškai grąžinti Pirkėjui už nekokybišką Prekę sumokėtą kainą ir atlyginti Prekės pristatymo Pardavėjui išlaidas.
  9.10. Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke.
  9.11. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos.
  9.12. Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui po Sutarties atšaukimo: (i) Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekes Pardavėjui; (ii) išskyrus atvejus, susijusius su nekokybiška Preke, Pirkėjas bus atsakingas už Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidų padengimą; (iii) Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti Prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui.
  9.13. Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos Prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai, įskaitant teisę prašyti pakeisti nekokybišką Prekę kokybiška.

  10. Apsikeitimas informacija

  10.1. Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais Internetinėje parduotuvėje skyriuje „kontaktai“.

  11. Atsakomybė

  11.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  11.2. Užsiregistravęs Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie Internetinės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus Internetinėje parduotuvėje.
  11.3. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  11.4. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Internetinės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie Internetinės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą.
  11.5. Už Sutarties, sudarytos naudojantis Internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  11.6. Jei Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų ar organizacijų elektroninius tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

  12. Rinkodara ir informacija

  12.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Internetinėje parduotuvėje įvairias akcijas.
  12.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t. y. nuo jų atlikimo momento.
  12.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  12.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
  12.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

  13. Baigiamosios nuostatos

  13.1. Bet kokiai sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės, Privatumo politika kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais juose. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.
  13.2. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą Internetinėje parduotuvėje.
  13.3. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.
  13.4. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.
  13.5. Šiai Sutarčiai ir santykiams tarp šalių pagal šią Sutartį taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
  13.6. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.